W 3 kwartale 2021 r. w porównaniu z 2 kwartałem bieżącego roku odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,3% ludności w wieku 15-89 lat (o 2,0 p. proc. więcej niż w poprzednim kwartale). Zwiększyła się zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. Odnotowano nieznaczny spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.