W III kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,9% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 1,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się liczba pracujących,
a bezrobotnych pozostała na tym samym poziomie 25 tysięcy. Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.