W 4 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 0,6 p. proc. i o 2,0 p. proc.). Wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,5%. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.