Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2019 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną wykorzystano dane o ludności
Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.