W II kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 53,7% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 0,5 p. proc. mniej niż przed rokiem). Zmniejszyła się liczba pracujących i bezrobotnych. Odnotowano nieznaczny wzrost liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian wzrósł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.