W 3 kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,8 p. proc., natomiast wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,2 p.proc. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.