W 4 kwartale 2023 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, jak i stopa bezrobocia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 1,3 p. proc., 0,8 p. proc. i 0,9 p. proc.). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.