W 2021 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były znacznie wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Większość wskaźników ekonomiczno-finansowych uległa poprawie. Odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.05.2023 r.
Korekta dotyczy wyniku na operacjach finansowych. Wartość wskaźnika w 2021 r. przed korektą wynosiła 1058,4 mln zł, po korekcie zmieniono na  minus 325,2 mln zł.