Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2023 r.

29.12.2023
Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 r.

28.12.2023
Analiza wyników badania "Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)" realizowanego w oparciu o międzynarodowe wytyczne metodologiczne zawarte w Podręcznika Frascati 2015. Ujęte w publikacji dane i wskaźniki, dotyczą nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

28.12.2023
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2022 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biuletyn statystyczny Szczecina 03 kwartał 2023

28.12.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 03 kwartał 2023

28.12.2023
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

28.12.2023
W 3 kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,8 p. proc., natomiast wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,2 p.proc. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022

20.12.2023
Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej rozszerzonej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo. Przedstawione w publikacji wyniki badania działalności innowacyjnej zawierają trzy bloki tematyczne: dane o przedsiębiorstwie, strategia i transfer wiedzy oraz innowacje. Zagadnienia prezentowane są w różnych przekrojach badawczych: liczba pracujących, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD), regiony wg NUTS, poziom techniki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

20.12.2023
W 2022 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 920,1 hm3 (o 4,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 9,8% ilości wody pobranej w kraju. W 2022 r. do wód lub do ziemi odprowadzono 875,4 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych (o 5,3% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 11,2% ilości ścieków odprowadzonych w kraju. Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wyniosła 498,7 tys. ha, co stanowiło 21,8% ogólnej powierzchni województwa.
Czytaj dalej

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Listopad 2023 - województwo zachodniopomorskie

19.12.2023
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Listopad 2023 - województwo zachodniopomorskie
Czytaj dalej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    47
Do góry