Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Transport w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

28.12.2021
Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

22.12.2021
W 2020 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 983,4 hm3 (o 0,6% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 11,3% ilości wody pobranej w kraju.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka morska w Polsce w latach 2019 i 2020

29.11.2021
Analiza polskiej gospodarki morskiej - stan i struktura podmiotów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomiczne, morska i przybrzeżna flota transportowa oraz przewozy dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkolnictwo morskie i nauka oraz turystykę morską i przybrzeżną.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020- Informacja sygnalna

29.11.2021
W latach 2018-2020 aktywność innowacyjną wykazało 36,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 33,0% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2020 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 20378,2 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 18399,2 mln zł. W 2020 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2018-2020, w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 10,0%, a w usługowych – 4,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2021

29.11.2021
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r. - Informacja sygnalna

24.11.2021
W 2021 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających z usług administracji publicznej przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 47,5%, tj. o 5,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W 2021 r. prawie 16% osób w wieku 16–74 lata sprawowało opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem nauczania zdalnego. Wskaźnik ten był wyższy wśród kobiet (19,5%) niż mężczyzn (12,0%) oraz wśród osób z wyższym wykształceniem (24,3%) niż średnim (13,3%) i niższym (4,9%). Sprawowanie opieki nad dzieckiem objętym zdalnym nauczaniem najczęściej wskazywały osoby w grupie wiekowej 35–44 lata (40,3%). Uwzględniając podział terytorialny kraju, najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach opolskim (19,1%) oraz dolnośląskim (18,7%), natomiast najniższy – w kujawsko-pomorskim (7,0%) oraz świętokrzyskim (10,7%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 r. - Informacja sygnalna

18.11.2021
W 2020 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 177 przedsiębiorstw, tj. o 2,2% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1 220,3 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 2,8%. W dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w 2020 r. pracowało 3 911 osób. Działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zajmowało się 227 podmiotów, tj. o 1,3% mniej niż w roku poprzednim. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 1 090,1 mln zł i wzrosły w skali roku o 11,6%. W działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zaangażowanych było 7 755 osób. Działalność nanotechnologiczną prowadziło 71 przedsiębiorstw, tj. o 17,4% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność nanotechnologiczną wyniosły 275,9mln zł i były o 2,4% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. W dziedzinie nanotechnologii pracowało 3 100 osób, z czego w przedsiębiorstwach – 997 osób. Działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 130 podmiotów, tj. o 11,6% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 296,7 mln zł i były o 13,5% wyższe niż w roku poprzednim. W działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii zaangażowanych było 2 451 osób.
Czytaj dalej

KONKURSY NSP 2021

15.11.2021
KONKURSY NSP2021
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r. - Informacja sygnalna

05.11.2021
Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w 2020 r. wyniosły 32,4 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,0%. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,39% (w 2019 r. – 1,32%). Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 845 zł i była o 7,1% większa niż przed rokiem. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 8,8%.
Czytaj dalej
1    14  15  16  17  18  19  20  21  22    43
Do góry