Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk, sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007).